Jméno:
Heslo:

Informace správce pro SVJ

Uzavření pro veřejnost a dodavatele

Vážení předsedové, zákazníci a dodavatelé

           na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu jsme nuceni v rámci naší firmy provést následující provozní opatření:

          Od 16. března 2020 až do odvolání se firma Bytservis,spol. s r.o. uzavírá pro veřejnost i veškeré dodavatele v souladu s vyhlášením nouzového stavu dle ústavního zákona

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Toto opatření je v zájmu ochrany zdraví veřejnosti i našich zaměstnanců.

          Veškeré záležitosti budeme řešit telefonicky, elektronicky prostřednictvím emailu a v případech nutnosti podpisů poštou. Těm, kteří dosud nemají podepsaná daňová přiznání a nepřevzali protokoly k vyúčtování služeb je zašleme poštou.  

Podepsané doklady (daňová přiznání, faktury k proplacení apod.) vhazujte do označené schránky ve dveřích v sídle naší firmy Bytservis, Křížová 25 Jihlava.

            O dalším postupu budete informováni emaily, na našich webových schránkách a oznámením na vstupu do firmy.

Kontakty:

Vedoucí provozovny:
Dagmar Matoušová–tel. 728 914 591, matousova@bytservis-ji.cz

Předpis:        tel. 567 221 830
                  Jana Zemanová - zemanova@bytservis-ji.cz   

Účtárna:       tel. 567 308 384, 567 322 891, email: sprava@bytservis-ji.cz  
                  Marie Vybíralová  -  vybiralova@bytservis-ji.cz
         

Technici:      tel. 567 221 951
                  Jiří Dvořák  -  tel. 724 210 612, dvorak@bytservis-ji.cz
                  Jana Živná - techasistent@bytservis-ji.cz ( příjem faktur )

 

V Jihlavě dne: 13.3.2020

 

                                Ing. Ludvík Maksymczu - jednatel
Odklad podání daňového přiznání

Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

v návaznosti na naše předchozí sdělení si Vám dovoluji zaslat dnešní nové informace k aktivitám Hospodářské komory ČR ohledně COVID-19 ve vztahu k podnikatelské obci.  

  • Dnes se uskutečnilo jednání představitelů HK ČR, reprezentujících aktuálně nejvíce postiženou část členské základny (cestovní ruch) s ministryní financí Alenou Schillerovou. Ministryně v mezích svých rezortních kompetencí vyhověla žádostem podnikatelů o mimořádné daňové úlevy, v jejichž důsledku budou podnikatelům generálním rozhodnutím ministryně a jednotně metodicky koordinovanými rozhodnutími finančních úřadů pardonovány úroky z později zaplacených částek a pokuty za opožděné podaná přiznání k dani a kontrolní hlášení v období do 31. července 2020. Do téhož data se nebudou muset podnikatelé platit správní poplatky za žádosti o povolení posečkání úhrady daně nebo o prominutí zmíněných úroků. Pokud jde speciálně o daně z příjmů, všichni poplatníci (fyzické i právnické osoby) budou moci bez jakékoliv žádosti a sankce podat roční daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň kdykoliv do 1. července 2020. V praxi tak podnikatelé budou moci odložit placení zejména nejvíce zatěžujících daní z příjmů a DPH, naopak ti, pro které daňová přiznání znamenají vratky, budou mít možnost využít standardních termínů. O dalších rozpočtových opatřeních, zejména o konkrétní výši kompenzací náhrad mezd, vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům, kteří jsou v souvislosti s koronavirem na překážkách, o poskytování nějaké obdoby ošetřovného OSVČ, které musí pečovat o děti kvůli uzavření škol, nebo o možnosti zavedení případných dalších dotačních programů bude ministryně jednat – věříme, že urychleně – s ostatními členy vlády.
  • Dále jsem dnes jednal s předsedou představenstva České spořitelny Tomášem Salomonem o vytvoření speciálních bankovních nástrojů, které by mohla banka zavést pro podnikatele zasažené důsledky opatření na ochranu před koronavirem. 
  • Zveřejnili jsme pro vás souhrn kompenzačních opatření pro všechny zasažené podnikatele a zvláštní nástroje cílené na OSVČ.
  • Zároveň na našem webu najdete přehled opatřeníprosazovaných Hospodářskou komorou v souvislosti s hrozbou koronaviru a jejich aktuální stav.
  • Na webu věnovaném koronaviru jsme pro vás také aktualizovali souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, které souvisí nejen s včera vyhlášenými vládními opatřeními. Najdete zde odpovědi mj. na téma výjimek vycestování do zahraničí.
  • Ve spolupráci s Vámi i regionálními komorami a živnostenskými společenstvy pokračujeme v analýze negativních dopadů pro podnikatele a sumarizaci možných návrhů kompenzačních řešení. Získané informace využíváme při jednáních s příslušnými orgány státu.
  • Některé asociace taktéž zveřejňují aktuální informace o přijatých opatření a jejich dopadů do konkrétních oborů podnikání na svých stránkách. I jejich odkazy jsme umístili na www.komora.cz.
  • Česká asociace úklidu a čištění vydala pro všechny speciální Metodické doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID -19 – koronavirem, které nám všem pomůže se účinně bránit proti koronaviru.
  • Ministerstvo zdravotnictví dnes spustilo nový web týkající se onemocnění COVID-19. Představuje na něm důležité informace, otázky a odpovědi, důležité kontakty a odkazy, vývoj událostí v čase, souhrnné informace pro občany, zaměstnance, zaměstnavatele a pro zdravotníky. Sami dále soustředíme veškeré informace na www.komora.cz/koronavirus/
  • Zároveň připravujeme spuštění ankety mezi všemi členy komory. Anketu rozešleme nejpozději na začátku nového týdne. Budeme rádi, když nám odpoví co nejvíce z vás, abychom mohli výstupy z této ankety použít pro další vyjednávání podmínek konkrétních opatření na zmírnění dopadů vydaných opatření.

Po našich dnešních jednáních s některými úřady začínáme být znepokojeni přístupem státu k programům na podporu podnikatelů zasažených dopady vládou nařízených preventivních opatření proti šíření koronaviru. Opatření vlády na jedné straně dramaticky omezují možnosti podnikat, ale na straně druhé nepřichází rychlá podpora zaměstnavatelům v přístupu k okamžité likviditě, která umožní firmám pokrývat nezbytné výlohy a ochránit pracovní místa. 

Prvním příkladem je program bezúročných úvěrů pro podnikatele, jehož cílem má být usnadnění přístupu k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Rozhodně kvituji, že jej Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou otevřou, považuji to za správný krok. Banka ale avizuje, že žádosti firem o půjčky začne přijímat až 1. dubna. K penězům se tak podnikatelé dostanou po schvalovacích procesech bůhví kdy. Příjmy některých firem ale už spadly k nule a nemají tedy z čeho vyplácet průběžné náklady, začaly dlužit svým dodavatelům. Pokud stát neurychlí pomoc tak, aby firmy měly peníze fyzicky dříve, dojde v k řetězovému efektu finančních problémů v celé ekonomice. Doporučujeme státu tomuto problému předcházet a nečekat, až nadejde. 

Stále také čekáme na konkrétní opatření pro OSVČ a rovněž nemáme jistotu, že návrhy ministryně práce a sociálních věcí na pomoc firmám v objemu 19 miliard korun budou mít plnou podporu celé vlády. Realitou je, že vláda by měla začít přemýšlet o stimulačním balíčku pro záchranu české ekonomiky tak, jak to již dělá Německo. Bude třeba vyčlenit na nejbližší měsíc miliardy a dlouhodobě desítky miliard korun.

Znovu všem děkuji za spolupráci. Věřím, že vše společně zvládneme.

S úctou,

 Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

informace o chodu během krizového stavu

Vážený pane předsedo/paní předsedkyně,

vzhledem k současné bezpečnostní a zdravotní situaci nelze odhadnout, kdy budeme moci otevřít naši provozovnu pro veřejnost.

Žádáme Vás proto, abyste v maximální možné míře využívali bezkontaktní spojení s naší firmou. Preferujeme komunikaci prostřednictvím emailů, pošta již také začala omezovat svoje služby.                 Naši zaměstnanci normálně pracují a zajišťují průběžně veškeré potřebné práce související se správou domů.

Pokud k nám posíláte faktury za případné opravy či služby, prosíme rovnou na faktuře potvrdit souhlas s jejich proplacení a my následně zajistíme jejich úhradu. Pokud přijdou faktury přímo k nám, pošleme Vám je emailem, abyste mohli jejich proplacení potvrdit. V případě, že nemáte zřízeno internetové bankovnictví, budeme platbu faktur řešit individuálně po vzájemné dohodě.

Od 1. dubna mělo začít připomínkové řízení k vyúčtování služeb. S největší pravděpodobností neproběhne tak, jak jste byli doposud zvyklí. Předpokládáme, že připomínkové řízení proběhne pouze písemnou formou - opět preferujeme emailový kontakt, dále poštou, případně telefonicky.

Prosím o vyvěšení těchto informací pro ostatní majitele na nástěnku v domě. O těchto a všech případných dalších změnách Vás budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách či prostřednictvím emailu.

Kontaktní emaily pro případné reklamace vyúčtování:              
         technici@bytservis-ji.cz

            zemanova@bytservis-ji.cz

Reklamace vyúčtování tepla zpracovávané externími firmami ( ISTA, TECHEM, ENBRA ….) je potřeba posílat přímo na tyto firmy - kontakty : 
            ISTA – zdenka.kotackova@ista.cz

            TECHEM – info@techem.cz

            ENBRA – enbra@enbra.cz

            VIPA – vipa@vipa.cz

            THERA Energo – vilem.harak@thera.cz

Další kontakty jsou uvedeny přímo na protokolech o vyúčtování.

                Děkuji Vám za pochopení a spolupráci, budeme se snažit i v této komplikované situaci vše potřebné zařídit k Vaší spokojenosti.

V Jihlavě dne 25. 3. 2020

 

                                              S pozdravem

                                              Ing. Ludvík Maksymczuk

                                              jednatel správce

Přechod STA na DVBT 2.

informace pro zástupce domů - blíží se přechod TV visílání na DVBT 2 ( úplné vypnutí DVBT 1 je plánované na červen 2020 ) a proto vzhledem k vytíženosti firem doporučujeme řešit úpravu STA s dostatečným předstihem. V případě Vašeho zájmu kontaktujte technický úsek a úpravu STA zařídíme.

Kotlíkové dotace pro domácnosti v Kraji Vysočina

vícee na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky 

 

Více

Důležitá informace pro SVJ - úspora energie

Vážení klienti, již delší dobu se věnujeme monitorování spotřeby tepla v domech s centrální dodávkou tepla v závislosti na tepelněizolačním stavu budovy.

Dle námi dostupných informací se spotřeba tepla v závislosti na stavu zateplení objektu liší v desítkách a někdy i ve stovkách procent. S ohledem na cenu dodávaného tepla-v roce 2019 to bylo cca 669,- Kč/GJ proto někde platíte neúměrně vysoké částky na vytápění Vašich domů.

Pro zájemce poskytneme konkrétní údaje porovnání spotřeb v domech stejných rozměrů, které Vás jistě přesvědčí o nutnosti něco s izolačním stavem domu urychleně podniknout. Ve všech případných následných krocích Vám samozřejmě budeme k dispozici.

 

Ing.L.Maksymczuk

jednatel správce

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rychlý kontakt

obrázek
BYTSERVIS, spol. s.r.o.
Křížová 1355/25
586 01 Jihlava
IČO: 18199208 Logo BYTSERVIS, spol. s.r.o.
Spisová značka:
C 3488 vedená u rejstříkového soudu v Brně

DŮLEŽITÉ

Účetní uzávěrka - důležité informace v sekci informace pro SVJ

Nařízení vlády č.366/2013 sb. - o úpravě některých zákonitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Zákon 89/2012 sb. - nový občanský zákoník

ZASÍLAT ZPRÁVY NA MŮJ E-MAIL >>

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Vážení zákazníci,
často se na nás obracíte s dotazem ohledně energetických průkazů budov, proto Vám předkládáme stručné shrnutí a odkaz na úplné znění Zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií......

O kontrole kotlů

Informace o kontrole kotlů.

Zákon 67/2013 sb. - zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty.

Bytservis spol. s.r.o., Křížová 1355/25, 586 01, Jihlava
LOGIN
HOME Bytservis Jihlava

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ