Informace správce pro SVJ

Hromadné navýšení záloh za teplo a TUV

Vážení zástupci SVJ,

vzhledem k plánovanému plošnému zvýšení záloh na ohřev vody a vytápění pro SVJ, jsme vytvořili následující model výpočtu záloh pro jednotlivé vlastníky:  nejdříve provedeme narovnání stávajících záloh u všech vlastníků dle posledního vyúčtování ( zvýšíme těm, kteří měli nedoplatek, a snížíme těm, kteří měli přeplatek ) a výslednou výši této zálohy navýšíme trojnásobně, tak jak oznámily navýšení ceny Jihlavské kotelny.

Tímto způsobem zajistíme, aby vlastníci, kteří měli nedoplatky platili reálné zálohy ( navýšení bude vyšší ) a naopak u vlastníků, kteří měli přeplatky bude navýšení nižší, tak aby také platili reálné zálohy.

Touto úpravou zajistíme dostatek financí k úhradě předepsaných záloh na teplo a TUV od Jihlavských kotelen pro celý dům ( SVJ ).

Veškeré tyto změny provedeme v prosinci, tak aby první platby v nové výši proběhly již v lednu 2023. Žádáme o potvrzení výše uvedeného postupu na emaily pracovnic předpisu plateb: kasikova@bytservis-ji.cz, dubova@bytservis-ji.cz, vcelarova@bytservis-ji.cz, blazkova@bytservis-ji.cz. Pokud nesouhlasíte s takto navrženým postupem, oznamte nám tuto informaci na výše uvedené emailové adresy. Vaše vyjádření oznamte nejpozději do 30.11.2022.

 

V Jihlavě dne : 16.9.2022

Ing. Ludvík Maksymczuk - jednatel

Informace k příspěvku za energie.

Vážení zákazníci,
dle nařízení vlády č.263/2022 Sb. je možnost požádat o příspěvek na úhradu nákladů za energie pro vytápění a ohřev vody. Žádost podávají zástupci SVJ a to pouze v domech s vlastní kotelnou nebo domy napojené na centrální kotelny ( Jihlavské kotelny ). Vlastníci bytů s vlastním etážovým topením (ohřevem vody ) žádat nemusí, protože distributoři plynu a elektřiny příspěvek zohlední automaticky v nejbližší zálohové platbě.

Více informací a potřebné žádosti jsou v sekci formuláře ke stažení vč. otevřeného dopisu jednatele Jihlavských kotelen.

Datové schránky

Schválená novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně zákon č. 261/2021 Sb.), zavádí povinnost mít datovou schránku nově i pro společenství vlastníků jednotek. Doposud byly totiž datové schránky povinně zřizovány pro všechny právnické osoby, jež jsou zapsány v obchodním rejstříku. Nově s účinností od 1. ledna 2023 se však tato povinnost bude vztahovat na každou právnickou osobu, která je zapsána v registru osob.

Mezi registry osob pak vyjma samotného obchodního rejstříku patří např. i rejstřík spolkový, nadační či právě rejstřík společenství vlastníků jednotek. Každému společenství vlastníku jednotek by tak měla být od 1. ledna 2023 ministerstvem vnitra zřízena datová schránka.

Prakticky bude tato změna legislativy představovat pro každé společenství jednotek povinnost komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek. K přístupu do datové schránky společenství vlastníků bude oprávněn statutární orgán právnické osoby nebo člen statutárního orgánu. Ideálně by měl statutární orgán (tj. výbor či předseda společenství) určit jednu pověřenou osobu, která bude oprávněna k přístupu do datové schránky, a jejím prostřednictvím bude společenství vlastníků zasílat a přijímat zprávy od orgánů veřejné moci. Povinnost komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek se projeví například povinností zasílat prostřednictvím datové schránky daňové přiznání, v opačném případě se pak společenství vlastníků jednotek vystavuje riziku udělení pokuty až do výše 50 000 Kč.

Bytservis nebude datové schránky spravovat!!!

Podrobný návod viz soubor níže.

Datové schránky - návod

Podrobný návodPodrobný návod

Vyúčtování služeb r.2021

Případné reklamace vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za kalendářní rok 2021 uplatňujte pouze v písemné formě na níže uvedený email nebo zasláním na adresu - Bytservis, spol. s r.o., Křížová 1355/25, Jihlava - v určených reklamačních dnech od 1. 4. – 24. 4. 2022.

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků bude provedeno dle Zákona č. 67/2013 Sb. Přeplatky budou realizovány – po písemném souhlasu výboru SVJ  - nejdříve od 16. 5. 2022 - převodem na účet uvedený na tomto protokolu, každý vlastník je povinen provést kontrolu správnosti svého účtu a případné změny neprodleně nahlásit. Nedoplatek je možné uhradit dle platebních podkladů na tomto protokolu nejpozději do 31. 5. 2022, případně bude vybírán formou SIPO.

UPOZORNĚNÍ:

Při oprávněné reklamaci se mohou skutečné náklady a konečné částky vyúčtování všem vlastníkům změnit. V tomto případě obdrží všichni vlastníci nové protokoly.        

Navýšení cen energií.

Vážení zástupci SVJ

Vzhledem k avizovanému navýšení cen energií (elektro, ohřev, vytápění ..) plánujeme po dohodě s jednotlivými zástupci SVJ řešit případné hromadné navýšení záloh za služby jednotlivým vlastníkům. Podle vyjádření Jihlavských kotelen budou nové dodatky o cenách k dispozici k 15.12.2021. Dle těchto dodatků ( avizované navýšení cca o 40% ) bychom, pokud bude potřeba, zálohy hromadně navýšili všem vlastníkům a to s účinností nejdříve od 1.2.2022. Nové předpisy plateb záloh bychom Vám poté zaslány emailem k předání jednotlivým vlastníkům. V případě potřeby můžeme předpisy připravit v tištěné podobě a následně si je vyzvednete v naší provozovně.

Děkujeme za pochopení

Rozúčtování nákladů na provoz a údržbu výtahů.

Vážení zástupci SVJ,

vzhledem k problémům při rozúčtování nákladů spojených s provozem a opravami výtahů Vám doporučujeme zavést následující pravidla : 

1)     veškeré náklady na provoz ( spotřebovaná elektřina, pravidelný
        servis, revize atd.) budou rozúčtovány ve službách pro jednotlivé
        vlastníky. 

2)     drobné opravy - což znamená do výše 7.500,- Kč budou
        rozúčtovány ve službách pro jednotlivé vlastníky

3)     větší opravy – což znamená nad 7.500,- Kč budou hrazeny z fondu
        oprav

Pokud budete požadovat rozúčtování některé z faktur jiným způsobem, je nutné toto uvést přímo na danou fakturu, jinak bude postupováno dle výše uvedených pravidel.

 

Děkujeme za pochopení

Vyúčtování služeb za rok 2021

Požadavky ke zpracování vyúčtování služeb

Upozorňujeme zástupce společenství vlastníků bytových jednotek na nutnost včasného dodání podkladů ke zpracování vyúčtování služeb.

Veškeré změny, tj. počty osob, komínové průduchy, změny způsobu rozúčtování služeb atd. je nutno dodat do 15.1.2022. Na požadované změny po tomto datu nebude brán zřetel a nebudou důvodem k přepracování vyúčtování. Potřebné podklady si můžete stáhnout v sekci : formuláře ke stažení ( způsob rozúžtování nákladů spojených s užíváním bytu ). V případě, že nebudou dodány žádné změny, bude vyúčtování služeb provedeno stejným způsobem jako předchozí rok.

Požadavky k účetní uzávěrce

Upozorňujeme zástupce společenství vlastníků bytových jednotek na nutnost včasného dodání podkladů ke zpracování roční účetní uzávěrky: pokladní doklady za rok 2021, výpisy z BÚ, spořících účtů, termínovaných vkladů a úvěrů, které chodí na adresu SVJ, a dále DOPP týkající se roku 2021 - nejpozději do 15.1.2022.

Informační systém skutečných majitelů

Informace k navrhovaným změnám zákonné úpravy ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek

V červnu 2020 byl Parlamentu ČR předložen návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886), který mění některé koncepční otázky fungování evidence skutečných majitelů.

Návrh zákona mimo jiné výslovně stanovuje nevyvratitelnou domněnku, že společenství vlastníků jednotek (SVJ) nemají skutečného majitele. Za předpokladu schválení návrhu, včetně zmíněného pravidla, by tedy SVJ neměla povinnost evidovat skutečné majitele. V případě těch SVJ, které povinnost splnili či splní podle dnes účinné úpravy, by došlo k výmazu všech záznamů bez náhrady. Je přitom třeba zdůraznit, že zmíněný návrh je stále v legislativním procesu a může doznat změn.

Zmiňovaný nový zákon s největší pravděpodobností nabude účinnosti až po 1. 1. 2021, tedy po lhůtě pro zápis skutečných majitelů SVJ dle dnes platných předpisů.

Vzhledem k výše popsané projednávané legislativně a absenci přímých sankcí za nezapsání skutečného majitele SVJ lze v současnosti považovat za vhodné s podáním návrhu na zápis skutečného majitele SVJ vyčkat.

 

Odklad podání daňového přiznání

Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

v návaznosti na naše předchozí sdělení si Vám dovoluji zaslat dnešní nové informace k aktivitám Hospodářské komory ČR ohledně COVID-19 ve vztahu k podnikatelské obci.  

  • Dnes se uskutečnilo jednání představitelů HK ČR, reprezentujících aktuálně nejvíce postiženou část členské základny (cestovní ruch) s ministryní financí Alenou Schillerovou. Ministryně v mezích svých rezortních kompetencí vyhověla žádostem podnikatelů o mimořádné daňové úlevy, v jejichž důsledku budou podnikatelům generálním rozhodnutím ministryně a jednotně metodicky koordinovanými rozhodnutími finančních úřadů pardonovány úroky z později zaplacených částek a pokuty za opožděné podaná přiznání k dani a kontrolní hlášení v období do 31. července 2020. Do téhož data se nebudou muset podnikatelé platit správní poplatky za žádosti o povolení posečkání úhrady daně nebo o prominutí zmíněných úroků. Pokud jde speciálně o daně z příjmů, všichni poplatníci (fyzické i právnické osoby) budou moci bez jakékoliv žádosti a sankce podat roční daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň kdykoliv do 1. července 2020. V praxi tak podnikatelé budou moci odložit placení zejména nejvíce zatěžujících daní z příjmů a DPH, naopak ti, pro které daňová přiznání znamenají vratky, budou mít možnost využít standardních termínů. O dalších rozpočtových opatřeních, zejména o konkrétní výši kompenzací náhrad mezd, vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům, kteří jsou v souvislosti s koronavirem na překážkách, o poskytování nějaké obdoby ošetřovného OSVČ, které musí pečovat o děti kvůli uzavření škol, nebo o možnosti zavedení případných dalších dotačních programů bude ministryně jednat – věříme, že urychleně – s ostatními členy vlády.
  • Dále jsem dnes jednal s předsedou představenstva České spořitelny Tomášem Salomonem o vytvoření speciálních bankovních nástrojů, které by mohla banka zavést pro podnikatele zasažené důsledky opatření na ochranu před koronavirem. 
  • Zveřejnili jsme pro vás souhrn kompenzačních opatření pro všechny zasažené podnikatele a zvláštní nástroje cílené na OSVČ.
  • Zároveň na našem webu najdete přehled opatřeníprosazovaných Hospodářskou komorou v souvislosti s hrozbou koronaviru a jejich aktuální stav.
  • Na webu věnovaném koronaviru jsme pro vás také aktualizovali souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, které souvisí nejen s včera vyhlášenými vládními opatřeními. Najdete zde odpovědi mj. na téma výjimek vycestování do zahraničí.
  • Ve spolupráci s Vámi i regionálními komorami a živnostenskými společenstvy pokračujeme v analýze negativních dopadů pro podnikatele a sumarizaci možných návrhů kompenzačních řešení. Získané informace využíváme při jednáních s příslušnými orgány státu.
  • Některé asociace taktéž zveřejňují aktuální informace o přijatých opatření a jejich dopadů do konkrétních oborů podnikání na svých stránkách. I jejich odkazy jsme umístili na www.komora.cz.
  • Česká asociace úklidu a čištění vydala pro všechny speciální Metodické doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID -19 – koronavirem, které nám všem pomůže se účinně bránit proti koronaviru.
  • Ministerstvo zdravotnictví dnes spustilo nový web týkající se onemocnění COVID-19. Představuje na něm důležité informace, otázky a odpovědi, důležité kontakty a odkazy, vývoj událostí v čase, souhrnné informace pro občany, zaměstnance, zaměstnavatele a pro zdravotníky. Sami dále soustředíme veškeré informace na www.komora.cz/koronavirus/
  • Zároveň připravujeme spuštění ankety mezi všemi členy komory. Anketu rozešleme nejpozději na začátku nového týdne. Budeme rádi, když nám odpoví co nejvíce z vás, abychom mohli výstupy z této ankety použít pro další vyjednávání podmínek konkrétních opatření na zmírnění dopadů vydaných opatření.

Po našich dnešních jednáních s některými úřady začínáme být znepokojeni přístupem státu k programům na podporu podnikatelů zasažených dopady vládou nařízených preventivních opatření proti šíření koronaviru. Opatření vlády na jedné straně dramaticky omezují možnosti podnikat, ale na straně druhé nepřichází rychlá podpora zaměstnavatelům v přístupu k okamžité likviditě, která umožní firmám pokrývat nezbytné výlohy a ochránit pracovní místa. 

Prvním příkladem je program bezúročných úvěrů pro podnikatele, jehož cílem má být usnadnění přístupu k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Rozhodně kvituji, že jej Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou otevřou, považuji to za správný krok. Banka ale avizuje, že žádosti firem o půjčky začne přijímat až 1. dubna. K penězům se tak podnikatelé dostanou po schvalovacích procesech bůhví kdy. Příjmy některých firem ale už spadly k nule a nemají tedy z čeho vyplácet průběžné náklady, začaly dlužit svým dodavatelům. Pokud stát neurychlí pomoc tak, aby firmy měly peníze fyzicky dříve, dojde v k řetězovému efektu finančních problémů v celé ekonomice. Doporučujeme státu tomuto problému předcházet a nečekat, až nadejde. 

Stále také čekáme na konkrétní opatření pro OSVČ a rovněž nemáme jistotu, že návrhy ministryně práce a sociálních věcí na pomoc firmám v objemu 19 miliard korun budou mít plnou podporu celé vlády. Realitou je, že vláda by měla začít přemýšlet o stimulačním balíčku pro záchranu české ekonomiky tak, jak to již dělá Německo. Bude třeba vyčlenit na nejbližší měsíc miliardy a dlouhodobě desítky miliard korun.

Znovu všem děkuji za spolupráci. Věřím, že vše společně zvládneme.

S úctou,

 Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Přechod STA na DVBT 2.

informace pro zástupce domů - blíží se přechod TV visílání na DVBT 2 ( úplné vypnutí DVBT 1 je plánované na červen 2020 ) a proto vzhledem k vytíženosti firem doporučujeme řešit úpravu STA s dostatečným předstihem. V případě Vašeho zájmu kontaktujte technický úsek a úpravu STA zařídíme.

Důležitá informace pro SVJ - úspora energie

Vážení klienti, již delší dobu se věnujeme monitorování spotřeby tepla v domech s centrální dodávkou tepla v závislosti na tepelněizolačním stavu budovy.

Dle námi dostupných informací se spotřeba tepla v závislosti na stavu zateplení objektu liší v desítkách a někdy i ve stovkách procent. S ohledem na cenu dodávaného tepla-v roce 2019 to bylo cca 669,- Kč/GJ proto někde platíte neúměrně vysoké částky na vytápění Vašich domů.

Pro zájemce poskytneme konkrétní údaje porovnání spotřeb v domech stejných rozměrů, které Vás jistě přesvědčí o nutnosti něco s izolačním stavem domu urychleně podniknout. Ve všech případných následných krocích Vám samozřejmě budeme k dispozici.

 

Ing.L.Maksymczuk

jednatel správce

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rychlý kontakt

obrázek
BYTSERVIS, spol. s.r.o.
Křížová 1355/25
586 01 Jihlava
IČO: 18199208 Logo BYTSERVIS, spol. s.r.o.
Spisová značka:
C 3488 vedená u rejstříkového soudu v Brně

DŮLEŽITÉ

Účetní uzávěrka - důležité informace v sekci informace pro SVJ

Nařízení vlády č.366/2013 sb. - o úpravě některých zákonitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Zákon 89/2012 sb. - nový občanský zákoník

ZASÍLAT ZPRÁVY NA MŮJ E-MAIL >>

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Vážení zákazníci,
často se na nás obracíte s dotazem ohledně energetických průkazů budov, proto Vám předkládáme stručné shrnutí a odkaz na úplné znění Zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií......

O kontrole kotlů

Informace o kontrole kotlů.

Zákon 67/2013 sb. - zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty.

Bytservis spol. s.r.o., Křížová 1355/25, 586 01, Jihlava
LOGIN
HOME Bytservis Jihlava

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ