Informace správce pro SVJ

Plošná deratizace

Od 1.4.2023 začne Statutární město Jihlava s plošnou deratizací. Doporučujeme v tomto období deratizaci provést také. Objednání deratizace bude zajištěno prostřednictvím techniků naší společnosti, kteří Vám požadavek rozešlou emailem již v průběhu března 2023.

Od 1.4.2023 změna programu evidence a správy.

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že od 1.4.2023 začne naše firma používat nový program pro evidenci a správu domů program  DOMSYS.

               Stávající program SSB  od firmy Starlit jsme užívali od roku 1998. Za tuto dobu se v informatice, bankovnictví a v legislativě mnoho změnilo. Na tyto skutečnosti bohužel tvůrce programu adekvátně neregoval a proto jsme byli nuceni přistoupit na užívání programu, který umožnuje využívat aktivně všech moderních prvků v evidenci, přenosu dat a přenosu informací. Program nám umožní mimo jiné poskytovat i přímé přístupy do vybraných databází i pro Vás jako  klienty. Dále i přímou komunikaci i s jednotlivými vlastníky.

 Věřím, že s touto novinkou budeme všichni spokojeni.

Pokud Vás zajímají podrobnější informace o programu najdete je na: www.domsys.cz

Požadavky ke zpracování vyúčtování a účetní uzáverky

Odečty měřidel

odečtové listy k vyplnění budeme rozesílat pomocí emailu zástupcům SVJ nejpozději do 9.12.2022. Vyplněné odečtové listy je nutné odevzdat na Bytservis nejpozději do 18.1.2023 ( SVJ se společným ohřevem vody s dalším SVJ nejpozději do 4.1.2023 ). Domy s vlastními kotelnami musí z důvodu mimořádné fakturace nahlásit stavy plynoměru pro kotelnu nejpozději do 28.12.2022 do 12.00 h. Veškeré podklady je možné odevzdat elektronicky emailem na technici@bytservis-ji.cz , nebo vytištěné přímo do naší provozovny.

Požadavky ke zpracování vyúčtování služeb

Upozorňujeme zástupce společenství vlastníků bytových jednotek na nutnost včasného dodání podkladů ke zpracování vyúčtování služeb.

Veškeré změny, tj. počty osob, komínové průduchy, změny způsobu rozúčtování služeb atd. je nutno dodat do 15.1.2023. Na požadované změny po tomto datu nebude brán zřetel a nebudou důvodem k přepracování vyúčtování. Potřebné podklady Vám na vyžádání připravíme. V případě, že nebudou dodány žádné změny, bude vyúčtování služeb provedeno stejným způsobem jako předchozí rok, popřípadě podle §5 zákona č. 67/2013 Sb.

 

Požadavky k účetní uzávěrce

Upozorňujeme zástupce společenství vlastníků bytových jednotek na nutnost včasného dodání podkladů ke zpracování roční účetní uzávěrky: pokladní doklady za rok 2022, faktury, výpisy z BÚ, spořících účtů, termínovaných vkladů a úvěrů, které chodí na adresu SVJ, a dále DOPP týkající se roku 2022 - nejpozději do 15.1.2023.

 

Posypový materiál

Vážení zástupci SVJ,
firma SALMO Sadílek ukončila ke dni 31.10.2022 svoji činnost, takže již není možné objednat dovoz posypového materiálu.

Hromadné navýšení záloh za teplo, TUV a vodné stočné

Vážení zástupci SVJ,

vzhledem k plánovanému plošnému zvýšení záloh na ohřev vody, vytápění a vodu pro SVJ, jsme vytvořili následující model výpočtu záloh pro jednotlivé vlastníky:  nejdříve provedeme narovnání stávajících záloh u všech vlastníků dle posledního vyúčtování ( zvýšíme těm, kteří měli nedoplatek, a snížíme těm, kteří měli přeplatek ) a výslednou výši této zálohy navýšíme dle oznámení o navýšení ceny Jihlavských kotelen ( cca 60 - 70 % navýšení oproti r.2022 ) a SMJ vodovody ( cca 30% navýšení oproti r.2022).

Tímto způsobem zajistíme, aby vlastníci, kteří měli nedoplatky platili reálné zálohy ( navýšení bude vyšší ) a naopak u vlastníků, kteří měli přeplatky bude navýšení nižší, tak aby také platili reálné zálohy.

Touto úpravou zajistíme dostatek financí k úhradě předepsaných záloh na teplo, TUV od Jihlavských kotelen a za vodné a stočné od SMJ pro celý dům ( SVJ ).

Veškeré tyto změny provedeme nejdříve v lednu 2023 tak aby první platby v nové výši proběhly již v únoru 2023. Žádáme o potvrzení výše uvedeného postupu na emaily pracovnic předpisu plateb: kasikova@bytservis-ji.cz, dubova@bytservis-ji.cz, vcelarova@bytservis-ji.cz, blazkova@bytservis-ji.cz. Pokud nesouhlasíte s takto navrženým postupem, oznamte nám tuto informaci na výše uvedené emailové adresy.

 

V Jihlavě dne : 8.11.2022

Ing. Ludvík Maksymczuk - jednatel

Informace k příspěvku za energie. - ZRUŠENO !!!

Vážení zákazníci,
dle nařízení vlády č.263/2022 Sb. bylo možné požádat o příspěvek na úhradu nákladů za energie pro vytápění a ohřev vody. Dolším nařízením vlády č.299/2022 Sb. se ke dni 8.10.2022 předchozí nařízení ruší.
Nově bude příspěvek řešen zastropováním ceny přímo u dodavatele energií.

Datové schránky

Schválená novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně zákon č. 261/2021 Sb.), zavádí povinnost mít datovou schránku nově i pro společenství vlastníků jednotek. Doposud byly totiž datové schránky povinně zřizovány pro všechny právnické osoby, jež jsou zapsány v obchodním rejstříku. Nově s účinností od 1. ledna 2023 se však tato povinnost bude vztahovat na každou právnickou osobu, která je zapsána v registru osob.

Mezi registry osob pak vyjma samotného obchodního rejstříku patří např. i rejstřík spolkový, nadační či právě rejstřík společenství vlastníků jednotek. Každému společenství vlastníku jednotek by tak měla být od 1. ledna 2023 ministerstvem vnitra zřízena datová schránka.

Prakticky bude tato změna legislativy představovat pro každé společenství jednotek povinnost komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek. K přístupu do datové schránky společenství vlastníků bude oprávněn statutární orgán právnické osoby nebo člen statutárního orgánu. Ideálně by měl statutární orgán (tj. výbor či předseda společenství) určit jednu pověřenou osobu, která bude oprávněna k přístupu do datové schránky, a jejím prostřednictvím bude společenství vlastníků zasílat a přijímat zprávy od orgánů veřejné moci. Povinnost komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek se projeví například povinností zasílat prostřednictvím datové schránky daňové přiznání, v opačném případě se pak společenství vlastníků jednotek vystavuje riziku udělení pokuty až do výše 50 000 Kč.

Bytservis nebude datové schránky spravovat!!!

Podrobný návod viz soubor níže.

Datové schránky - návod

Podrobný návodPodrobný návod

Důležitá informace pro SVJ - úspora energie

Vážení klienti, již delší dobu se věnujeme monitorování spotřeby tepla v domech s centrální dodávkou tepla v závislosti na tepelněizolačním stavu budovy.

Dle námi dostupných informací se spotřeba tepla v závislosti na stavu zateplení objektu liší v desítkách a někdy i ve stovkách procent. S ohledem na cenu dodávaného tepla-v roce 2019 to bylo cca 669,- Kč/GJ proto někde platíte neúměrně vysoké částky na vytápění Vašich domů.

Pro zájemce poskytneme konkrétní údaje porovnání spotřeb v domech stejných rozměrů, které Vás jistě přesvědčí o nutnosti něco s izolačním stavem domu urychleně podniknout. Ve všech případných následných krocích Vám samozřejmě budeme k dispozici.

 

Ing.L.Maksymczuk

jednatel správce

Přechod STA na DVBT 2.

informace pro zástupce domů - blíží se přechod TV visílání na DVBT 2 ( úplné vypnutí DVBT 1 je plánované na červen 2020 ) a proto vzhledem k vytíženosti firem doporučujeme řešit úpravu STA s dostatečným předstihem. V případě Vašeho zájmu kontaktujte technický úsek a úpravu STA zařídíme.

Rozúčtování nákladů na provoz a údržbu výtahů.

Vážení zástupci SVJ,

vzhledem k problémům při rozúčtování nákladů spojených s provozem a opravami výtahů Vám doporučujeme zavést následující pravidla : 

1)     veškeré náklady na provoz ( spotřebovaná elektřina, pravidelný
        servis, revize atd.) budou rozúčtovány ve službách pro jednotlivé
        vlastníky. 

2)     drobné opravy - což znamená do výše 7.500,- Kč budou
        rozúčtovány ve službách pro jednotlivé vlastníky

3)     větší opravy – což znamená nad 7.500,- Kč budou hrazeny z fondu
        oprav

Pokud budete požadovat rozúčtování některé z faktur jiným způsobem, je nutné toto uvést přímo na danou fakturu, jinak bude postupováno dle výše uvedených pravidel.

 

Děkujeme za pochopení

Informační systém skutečných majitelů

Informace k navrhovaným změnám zákonné úpravy ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek

V červnu 2020 byl Parlamentu ČR předložen návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886), který mění některé koncepční otázky fungování evidence skutečných majitelů.

Návrh zákona mimo jiné výslovně stanovuje nevyvratitelnou domněnku, že společenství vlastníků jednotek (SVJ) nemají skutečného majitele. Za předpokladu schválení návrhu, včetně zmíněného pravidla, by tedy SVJ neměla povinnost evidovat skutečné majitele. V případě těch SVJ, které povinnost splnili či splní podle dnes účinné úpravy, by došlo k výmazu všech záznamů bez náhrady. Je přitom třeba zdůraznit, že zmíněný návrh je stále v legislativním procesu a může doznat změn.

Zmiňovaný nový zákon s největší pravděpodobností nabude účinnosti až po 1. 1. 2021, tedy po lhůtě pro zápis skutečných majitelů SVJ dle dnes platných předpisů.

Vzhledem k výše popsané projednávané legislativně a absenci přímých sankcí za nezapsání skutečného majitele SVJ lze v současnosti považovat za vhodné s podáním návrhu na zápis skutečného majitele SVJ vyčkat.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rychlý kontakt

obrázek
BYTSERVIS, spol. s.r.o.
Křížová 1355/25
586 01 Jihlava
IČO: 18199208 Logo BYTSERVIS, spol. s.r.o.
Spisová značka:
C 3488 vedená u rejstříkového soudu v Brně

DŮLEŽITÉ

Účetní uzávěrka - důležité informace v sekci informace pro SVJ

Nařízení vlády č.366/2013 sb. - o úpravě některých zákonitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Zákon 89/2012 sb. - nový občanský zákoník

ZASÍLAT ZPRÁVY NA MŮJ E-MAIL >>

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Vážení zákazníci,
často se na nás obracíte s dotazem ohledně energetických průkazů budov, proto Vám předkládáme stručné shrnutí a odkaz na úplné znění Zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií......

O kontrole kotlů

Informace o kontrole kotlů.

Zákon 67/2013 sb. - zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty.

Bytservis spol. s.r.o., Křížová 1355/25, 586 01, Jihlava
LOGIN
HOME Bytservis Jihlava

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ